Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Distrimex Pompen & Service B.V. gevestigd te Doetinchem


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Distrimex: Distrimex Pompen & Service B.V., gevestigd te Doetinchem;
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Distrimex een offerte tot levering, het verrichten van reparatie, onderhoud en/of (andere) service, en/of het aannemen van installatiewerkzaamheden van pompen en onderdelen en pompsystemen ontvangt en/of daartoe aan Distrimex opdracht verstrekt en/of met Distrimex een overeenkomst met betrekking tot het voormelde sluit, al dan niet via haar website.
3. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Distrimex, alle opdrachten van de wederpartij aan Distrimex en alle tussen Distrimex en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede alle daarop voortbouwende en daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook, in het bijzonder met betrekking tot het verrichten van diensten en/of de verkoop en levering van pompen en aanverwante zaken, hierna te noemen “het product”.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze schriftelijk tussen Distrimex en de wederpartij zijn overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 3: Offerte
1. Alle offertes van Distrimex zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende dagprijzen en specificaties en zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Distrimex onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2. Alle bij een offerte verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen, tekeningen, catalogi, brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn vrijblijvend. Zij geven slechts de constructie en uitvoering van de te leveren producten en/of diensten en/of service weer en zijn voor details niet bindend. Distrimex behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze gegevens aan te brengen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand indien Distrimex na ontvangst van een opdracht of retourontvangst van de offerte van de wederpartij, deze schriftelijk aanvaardt, dan wel met uitvoering van de opdracht aanvangt.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Distrimex binden Distrimex niet dan nadat en voor zover zij door Distrimex schriftelijk zijn bekrachtigd.
3. Wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst binden Distrimex slechts na schriftelijke bevestiging door Distrimex.
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Distrimex in overleg met de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde extra wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door Distrimex boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden extra wordt gepresteerd.

Artikel 5: Geregistreerde klanten op de website
1. Indien de wederpartij via de website een account bij Distrimex aanvraagt, verschaft Distrimex na controle en akkoordbevinding aan de wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
2. De wederpartij garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de wederpartij.
3. De wederpartij ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Distrimex mag ervan uit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de wederpartij.
4. Zodra de wederpartij weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de wederpartij Distrimex hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de wederpartij om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 6: Prijzen
1. Prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden slechts gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende dagprijzen, geldende niveaus van salarissen, sociale lasten, reis- en verblijfkosten en materialen. In rechte kan op de gedane prijsopgaven geen beroep worden gedaan.
2. De door Distrimex opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op ex works, Doetinchem, Nederland (EXW, conform de Incoterms zoals van kracht op de dag van totstandkoming van de overeenkomst), behoudens voor zover anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele van toepassing zijnde kortingen worden steeds afzonderlijk op de factuur vermeld.
3. Indien één of meer kostprijsfactoren na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering een verhoging ondergaan, een verhoging van rechten en/of accijnzen, lonen, leveranciersprijzen, vervoersprijzen, omzetbelasting particulieren of wijziging in de waarde van valuta – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Distrimex gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Alle prijzen genoemd op de website en in aanbiedingen van Distrimex zijn onder voorbehoud van programmeer-, type- of schrijffouten.
5. Productafnames, witness testen en klantspecifieke tekeningen worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij vermeld als zijnde inbegrepen in de leveringsomvang. Indien Distrimex bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken of gebruiken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
6. De verpakking is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht, behoudens karton of andere lichte verpakking. Retourname van gebruikte verpakkingen, indien schriftelijk overeengekomen, is niet in de prijs inbegrepen en zal apart worden berekend.
7. Kosten van in- en uitlading en van het vervoer van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere producten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voormelde door Distrimex betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de wederpartij, Distrimex is derhalve gerechtigd deze kosten in een later stadium te verrekenen
c.q. in rekening te brengen.
8. Indien Distrimex met de wederpartij is overeengekomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de offerte genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen. Gemaakte kosten wegens onwerkbare weersomstandigheden worden door Distrimex aan de wederpartij doorberekend.
9. Voor rekening van de wederpartij zijn alle, eventuele, niet voorzienbare kosten, in het bijzonder kosten die zijn ontstaan doordat montage om welke reden dan ook niet in gewone dag-uren kan geschieden en reis- en verblijfkosten voor zover die kosten niet in de prijs waren begrepen.
10. Indien tussen Distrimex en de wederpartij een prijs overeengekomen is in een andere munteenheid dan de euro, dan geldt de omrekenkoers naar de euro op de dag van orderacceptatie.

Artikel 7: Kredietverzekering
1. Alle offertes en prijsopgaven worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de instelling bij wie Distrimex haar kredietverzekering heeft afgesloten, (voldoende) dekking zal verlenen voor de transactie met de wederpartij. Indien een dergelijke dekking niet wordt verleend of door de wederpartij niet aan de voorwaarden zoals genoemd in het volgende lid wordt voldaan, is de overeenkomst nietig en geldt derhalve als nimmer tot stand gekomen.
2. Indien de kredietverzekeringsmaatschappij geen dekking verleent die naar het oordeel van Distrimex voldoende is, is de wederpartij verplicht Distrimex desgevraagd binnen een door Distrimex te stellen termijn een deugdelijke bankgarantie of een andere betalingszekerheid te verlenen ter grootte van een door Distrimex gewenst bedrag.
3. Indien de kredietverzekeringsmaatschappij geen dekking verleent die naar het oordeel van Distrimex voldoende is, en de wederpartij evenmin binnen de door Distrimex gestelde termijn desgevraagd een deugdelijke bankgarantie of andere betalingszekerheid verstrekt, kan Distrimex een beroep doen op het vervuld zijn van de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorwaarde, waardoor de overeenkomst geldt als niet te zijn tot stand gekomen en derhalve nietig is.

Artikel 8: Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Distrimex ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door Distrimex uitgebrachte offerte, alsmede de door Distrimex vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven Distrimex eigendom, waaronder de daarop rustende rechten van intellectuele eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Distrimex, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Distrimex wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, bekend wordt gemaakt of door derden gebruikt wordt.
3. Alle rechten van Distrimex met betrekking tot haar website berusten uitsluitend bij Distrimex.

Artikel 9: Onjuiste of onvolledige informatie en gevolgen
1. Distrimex is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder, dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien blijkt dat door de wederpartij verstrekte gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst onjuist en/of onvolledig zijn. Distrimex kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment verrichte inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de wederpartij.

Artikel 10: Machinegegevensservices
1. Modem en machinegegevens - Distrimex levert in een aantal van haar producten een modem, waardoor machinegegevens - niet zijnde persoonsgegevens - kunnen worden overgedragen aan de wederpartij en/of Distrimex en/of haar leveranciers. Machinegegevens zijn toegankelijk via Distrimex webportal of de webportal van haar leveranciers. Of de machinegegevens zichtbaar zijn voor de wederpartij, is afhankelijk van het servicecontract tussen Distrimex en de wederpartij. Distrimex behoudt zich het recht voor om voor servicecontracten een vergoeding in rekening te brengen, ook indien dit oorspronkelijk bij de levering was inbegrepen.
2. Verzameling van machinegegevens - Wederpartij machtigt hierbij Distrimex en haar relevante leveranciers om machinegegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. De wederpartij erkent en gaat ermee akkoord dat Distrimex informatie zal verzamelen over het/de aangesloten product(en) van wederpartij, waaronder informatie over de werking en het gebruik van dergelijke producten, en informatie zal verstrekken aan andere partijen vanuit de dienstverlening van Distrimex aan de wederpartij. De wederpartij verleent hierbij aan Distrimex en haar relevante leveranciers een onbeperkt recht en licentie om de machinegegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken voor het uitvoeren van haar diensten namens de wederpartij.
3. Machinegegevensanalyse - Machinegegevens kunnen door Distrimex en haar relevante leveranciers worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden, analyse en verbetering van diensten en producten. De wederpartij erkent en gaat ermee akkoord dat Distrimex alle machinegegevens mag verstrekken aan relevante derden, zolang de wederpartij en specifieke producten niet identificeerbaar zijn.
4. Beschikbaarheid - Distrimex kan niet garanderen dat haar service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal worden geleverd of zal werken zonder verlies of aantasting van machinegegevens. In bepaalde extreme omstandigheden waarin diensten naar verwachting gedurende een langere periode niet beschikbaar zijn, behoudt Distrimex zich het recht voor om de machinegegevensservices te beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen.
5. Gebruik in goedgekeurde regio's - Machinegegevensservices zijn alleen van toepassing op producten binnen door Distrimex goedgekeurde regio's/landen. De wederpartij zal het modem uitsluitend gebruiken met de beoogde diensten geleverd via of door Distrimex.
6. Internationale overdracht van machinegegevens - Aangezien Distrimex producten levert die verplaatsbaar zijn en Distrimex diensten verleent via leveranciers buiten Nederland, kunnen machinegegevens worden overgedragen van, naar en onderhouden worden op computerservers die zich buiten het land of een ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar wetten (zoals wetten op gegevensbescherming) kunnen verschillen van de wetten van Nederland. De wederpartij is op de hoogte van en stemt in met de overdracht van machinegegevens naar of via locaties binnen en buiten Nederland.
7. Aansprakelijkheid met betrekking tot machinegegevensservices - Distrimex of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde inkomsten of winsten, verlies van zaken of verlies van gegevens die direct of indirect verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de machinegegevens van Distrimex. De totale aansprakelijkheid van Distrimex en haar leveranciers met betrekking tot claims uit aan de wederpartij verstrekte machinegegevensdiensten is beperkt tot het eventueel door de wederpartij daadwerkelijk betaalde bedrag voor toegang tot en gebruik van de machinegegevensgegevens gedurende de drie maanden periode onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim.

Artikel 11: Levering en transport
1. Levertijden gelden bij benadering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. De levertijd gaat in op de laatste dag van een van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Distrimex van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst/acceptatie door Distrimex van enig overeengekomen betalingszekerheid waaronder vooruitbetaling.
Distrimex is niet eerder in verzuim door overschrijding van de levertijd dan nadat Distrimex ter zake schriftelijk door de wederpartij in gebreke is gesteld waarbij Distrimex alsnog een redelijke termijn is gegund om na te komen en Distrimex nalatig blijft.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van Distrimex. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door niet (tijdige) nakoming door leveranciers of door andere omstandigheden die niet voor rekening en risico van Distrimex komen, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd zonder dat Distrimex aansprakelijk is voor enige schade. Levering vindt plaats op basis van de overeengekomen Incoterm (conform de Incoterms zoals van kracht op de dag van totstandkoming van de overeenkomst).
3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Distrimex ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van wederpartij te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij heeft alleen bij excessieve levertijdoverschrijding (meer dan 12 weken) het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak dan ook – geeft de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
5. Deelleveringen zijn toegestaan en mogen door de wederpartij niet worden geweigerd. De daaraan verbonden extra vrachtkosten zijn voor rekening van Distrimex, tenzij de deelleveringen plaatsvinden op verzoek van de wederpartij.
6. Indien is overeengekomen dat levering “op afroep” van de wederpartij zal plaatsvinden, is de wederpartij gehouden in de overeengekomen periode, of bij gebreke daarvan binnen 10 werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Distrimex de levering van de gekochte producten af te roepen en deze in ontvangst te nemen.
7. De verpakking van de door Distrimex te leveren producten geschiedt naar eisen van deugdelijk vakmanschap en normaal handelsgebruik.
8. Retourzendingen worden door Distrimex niet aanvaard, tenzij Distrimex uitdrukkelijk en schriftelijk hiervoor toestemming heeft gegeven. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Ingeval van retourzending van pompen die zijn gebruikt voor het verpompen van corrosieve of andere gevaarlijke stoffen, dient het soort stof met specificatie en waarschuwing duidelijk te worden aangegeven.
9. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze aan hem worden geleverd conform de toepasselijke Incoterm zoals uiteengezet in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Indien de wederpartij weigert om de producten in ontvangst te nemen of verzuimt om informatie of instructies te geven die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de producten voor risico van de wederpartij worden opgeslagen. In dat geval zal de wederpartij alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. Tevens heeft Distrimex het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade (inclusief eventuele minderopbrengst) te vorderen. Ook bij orders die met leveringen op afroep zijn afgesloten, is Distrimex tot de hiervoor omschreven maatregelen gerechtigd, indien de gekochte producten niet binnen 10 werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Distrimex zijn afgenomen.
10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete wordt geacht in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een dergelijke boete bedraagt maximaal 0,5% van het gedeelte van de opdracht, in de uitvoering waarvan vertraging is ontstaan, voor elke volle week vertraging, met een maximum van 5% van de prijs van dat gedeelte. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Artikel 12: Montage/installatie
1. De wederpartij is jegens Distrimex verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen, voorwaarden en/of door wederpartij verstrekte gegevens en/of tekeningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Distrimex wordt verricht volgens door of vanwege Distrimex verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Distrimex, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Distrimex dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Distrimex dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld of er sprake is van een overmachtsituatie waardoor zulks noodzakelijk is;
b. er geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Distrimex aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere producten aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de wederpartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Distrimex staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
5. Distrimex heeft het recht om de montage- en installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde partij.

Artikel 13: Keuring en overnamebeproeving
1. De wederpartij zal het product en de werkzaamheden keuren binnen uiterlijk 8 dagen na de levering als bedoeld in artikel 11 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 8 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht in goede staat te zijn ontvangen en geaccepteerd.
2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de wederpartij na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Distrimex in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Distrimex nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van Distrimex daartoe in tegenwoordigheid van de wederpartij worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de wederpartij niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te voldoen aan de gestelde normen en te zijn geaccepteerd.
3. De wederpartij stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub f, te verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Distrimex, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de wederpartij hieraan niet voldoet, is lid 2 laatste zin van toepassing.
4. In geval van tekortkomingen die het voorzien gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen, gezien de tekortkomingen het normaal gebruik niet in de weg staan, geacht te zijn geaccepteerd. Distrimex zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
5. Onverminderd de gehoudenheid van Distrimex tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorafgaande leden elke vordering van de wederpartij ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Distrimex uitsluiten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Distrimex behoudt zich het eigendom voor van alle door Distrimex aan de wederpartij geleverde producten. Het eigendom van aan de wederpartij geleverde producten gaat eerst over, zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan en zodra de wederpartij de vorderingen van Distrimex wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis heeft voldaan. De wederpartij verbindt zich om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Distrimex een bezitloos pandrecht te vestigen op de door Distrimex aan de wederpartij in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Distrimex, uit welke hoofde dan ook.
2. De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Distrimex geleverde producten ten behoeve van derden een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, dit product te vervreemden, te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht te brengen, behoudens het bepaalde in het volgende artikellid.
3. Het is de wederpartij toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Distrimex is nagekomen, Distrimex met betrekking tot betalingen in de rechten treedt van de wederpartij jegens diens afnemers. Onder voormelde rechten zijn nadrukkelijk begrepen alle vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van geleverde producten. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Distrimex over, welke overdracht Distrimex aanvaardt. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
4. Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van producten van de wederpartij dan wel beslaglegging op de producten door een derde, heeft Distrimex het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde, doch nog niet geheel betaalde in eigendom van Distrimex zijnde terug te nemen.
5. Indien één der omstandigheden als omschreven in het vierde lid van dit artikel zich voordoet, is de wederpartij verplicht Distrimex daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en tevens om de curator, beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder en de genoemde derde onverwijld mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen omtrent het eigendomsvoorbehoud van Distrimex.

Artikel 15: Betaling, verzuim en ontbinding
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder beroep op verrekening, korting, aftrek of opschorting op een door Distrimex opgegeven bankrekening. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van bedoelde bankrekening.
2. Indien deellevering is overeengekomen, is Distrimex gerechtigd elk(e) (deel)levering afzonderlijk te factureren. Distrimex is gerechtigd voor de deellevering(en) betaling te eisen, alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
3. Indien het factuurbedrag na afloop van de betalingstermijn als vervat in het eerste lid van dit artikel niet of niet volledig is betaald, verkeert de wederpartij door het enkele verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim.
4. Indien de wederpartij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en blijkt wederpartij verplichtingen niet na te komen en daardoor in verzuim is geraakt, is Distrimex gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd Distrimex recht op schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn ingeval:
a. wederpartij in staat van insolventie verkeert;
b. wederpartij in staat van faillissement verkeert;
c. wederpartij surseance van betaling aanvraagt
d. ten laste van wederpartij door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerstelling, wordt opgeheven;
e. wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt.
6. Vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim verkeert, is wederpartij gehouden tot het betalen van de wettelijke rente voor handelstransacties, over het opeisbare factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
7. Indien Distrimex tot invordering van het factuurbedrag overgaat, zijn de buitengerechtelijke kosten, welke worden vastgesteld op 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van EUR 250,00, voor rekening van de wederpartij. De kosten van een faillissementsaanvrage, gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
8. Door de wederpartij gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en incassokosten en pas daarna op de verschuldigde hoofdsom.
9. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de door Distrimex verzonden factuur dan wel daar anderszins opmerking op heeft, dient wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd haar klachten c.q. op- of aanmerking bij Distrimex kenbaar te maken. Bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 16: Zekerheidstelling
1. Onverminderd Distrimex recht van retentie en onverminderd het bepaalde in artikel 6, is Distrimex gerechtigd in afwijking van het in het vorige artikel bepaalde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheid te verlangen, indien Distrimex zulks in redelijkheid nodig acht. Deze zekerheid dan wel vooruitbetaling kan door Distrimex te allen tijde worden verlangd, zowel vóór als tijdens de aanvaarding dan wel uitvoering van de opdracht.
2. Wordt deze zekerheid of vooruitbetaling niet tot genoegen van Distrimex verschaft, dan is Distrimex gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op betaling van het reeds geleverde c.q. de reeds verrichte werkzaamheden en onverminderd het recht op schadevergoeding, zodat Distrimex schadeloosgesteld wordt.
3. Zaken die door de wederpartij aan Distrimex in feitelijke macht zijn gebracht, worden geacht in vuistpand te zijn genomen door Distrimex als zekerheid voor betaling.

Artikel 17: Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Distrimex in voor de deugdelijkheid van het door Distrimex geleverde product en de door Distrimex verleende diensten en verrichte service, voor de goede uitvoering van het aangenomen werk met betrekking tot de constructie en het materiaal voor zover Distrimex vrij was in de keuze daarvan, en dat het product de contractueel toegezegde eigenschappen en kwaliteit bezit. Distrimex verleent derhalve een garantieperiode van 6 (zes) maanden voor de door Distrimex verrichte diensten en een garantieperiode van minimaal 12 (twaalf) maanden op de door Distrimex geleverde producten na levering. Voormelde garantie geldt uitsluitend voor door Distrimex geleverde producten en diensten. Voor producten van toeleveranciers, gelden de garantiebepalingen van die betreffende leveranciers. De door Distrimex opgegeven technische eigenschappen van de geleverde producten zijn door nauwkeurige metingen vastgesteld. Geringe afwijkingen daarvan geven geen recht op reparatie (herstel) of vervanging. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door de wederpartij toegeleverd materiaal, dan staat Distrimex gedurende een periode van minimaal 12 (twaalf) maanden in voor de deugdelijkheid van de bewerking.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Distrimex worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Distrimex, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van Distrimex. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
3. Ingeval de te leveren producten buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze producten aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is Distrimex uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de producten die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de producten die Distrimex: verstrekt, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften of technische specificaties dan wel ander dan het voorziene normale gebruik of oneigenlijke toepassing;
b. normale slijtage (van onder meer seals, waaiers en andere slijtgevoelige (onder)delen);
c. montage/installatie, reparatie of wijziging door derden, waaronder begrepen de wederpartij;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk producten;
f. materialen of producten, die door de wederpartij aan Distrimex ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, producten, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en producten;
h. door Distrimex van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Distrimex heeft verstrekt.
5. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor wederpartij uit de met Distrimex gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Distrimex met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
6. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Distrimex tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
7. Reclamering ter zake van direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering in schriftelijke vorm en deugdelijk gemotiveerd te geschieden. Reclamering ter zake van niet direct waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering in schriftelijke vorm en deugdelijk gemotiveerd te geschieden. Bij overschrijding van bovenvermelde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Distrimex ter zake van die gebreken. Geen reclamaties worden geaccepteerd met betrekking tot producten die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, toegepast en/of gebruikt.
8. Ter voldoening aan Distrimex garantieverplichting heeft Distrimex de keuze tot het kosteloos repareren van het gebrek aan het product of vervanging van het geleverde.
9. Indien Distrimex ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe producten of onderdelen daarvan levert, zullen op die producten of onderdelen daarvan alle garantiebepalingen zoals in dit artikel genoemd van toepassing zijn.
10. Indien Distrimex ter voldoening aan Distrimex garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Distrimex. De verzendkosten van vervangen producten of onderdelen daarvan komen voor rekening van de wederpartij.
11. Het beweerdelijk niet-nakomen door Distrimex van Distrimex garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor wederpartij voortvloeien uit enige met Distrimex gesloten overeenkomst.
12. De wederpartij zal Distrimex desgevraagd onverwijld in het bezit stellen van het product ten aanzien waarvan de wederpartij heeft gereclameerd, bij gebreke waarvan de reclame ongegrond zal worden verklaard en iedere garantieverplichting vervalt.

Artikel 18: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Distrimex onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, doch niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, het in gebreke zijn van toeleveranciers, het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, verkeersbelemmeringen, en calamiteiten, zoals waterschade, brand en diefstal bij Distrimex, en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Distrimex of diens leveranciers.
2. In geval van overmacht heeft Distrimex het recht om, te zijner keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie òf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
3. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is Distrimex gerechtigd terstond betaling te verlangen van het reeds geleverde en de ter uitvoering van de overeenkomst door Distrimex gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen, andere producten en (ingeplande) uren, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. Distrimex aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan de voor Distrimex uit artikel 17 jegens de wederpartij voortvloeiende verplichtingen.
2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Distrimex en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is Distrimex nimmer aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 19.2 op Distrimex enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten, met dien verstande dat Distrimex hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal de factuurwaarde per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
4. De wederpartij vrijwaart Distrimex voor aanspraken van derden – en alle daaruit voor Distrimex voortvloeiende kosten – ter zake schaden, waarvoor Distrimex haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
5. Distrimex verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
6. Distrimex is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij.

Artikel 20: Opschorting en ontbinding
1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting die voor wederpartij uit de met Distrimex gesloten overeenkomst(en) of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, voldoet; of indien er een goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Distrimex te voldoen; of indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de wederpartij (waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van de vordering van wederpartij) is Distrimex gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van elk van de overeenkomsten met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zulks zonder dat Distrimex tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Distrimex verder toekomende rechten.
2. De vordering van Distrimex ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, inclusief opslagkosten voor door Distrimex gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen en onderdelen en gederfde winst, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21: Annulering
1. Annulering van een opdracht door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Distrimex alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Distrimex op nakoming van de verplichtingen van de wederpartij en/of vergoeding wegens winstderving en overige schade.

Artikel 22: Geschillen
1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de Voorzieningenrechter van de absoluut en relatief bevoegde rechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, zulks onverminderd de bevoegdheid van Distrimex om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
2. De bepaling onder 1. laat onverlet de rechten van Distrimex een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

Artikel 23: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn op 10 juni 2020 onder nummer 09056110 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem. 
Aan het laden
Aan het laden